Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo

W związku z decyzją Ministra Edukacji i Nauki o wprowadzeniu nauczania zdalnego  także dla klas 1-3, Dyrektor Szkoły Podstawowej przekazuje podstawowe informacje dotyczące organizacji nauki zdalnej w klasach 1-3 w okresie od 22.03.2021r. do 11.04.2021r.

  1. Nauka zdalna odbywa się za pomocą aplikacji Microsoft TEAMS oraz dziennika elektronicznego, uczeń z klas 1-3 powinien korzystać ze sprzętu elektronicznego pod nadzorem osoby dorosłej.
  2. Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji, przy czym zajęcia z religii, języka angielskiego, informatyki i szachy rozpoczynają się zgodnie z harmonogramem dzwonków w szkole.
  3. Zajęcia lekcyjne prowadzone są online, o potrzebie zastosowania przerwy decyduje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej uwzględniając bieżące potrzeby uczniów.
  4. Czas trwania lekcji online wynosi 35 minut. Pozostały czas lekcji uczeń wykorzystuje na wykonanie notatek z lekcji, zadań wskazanych przez nauczyciela lub indywidualnego kontaktu z nauczycielem.
  5. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką. Pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem można złożyć elektronicznie (e-dziennik lub e-mail: sp1sanok@op.pl) lub osobiście w siedzibie szkoły.

Dodatkowe ważne informacje:

  • Podczas nauki zdalnej obowiązuje Regulaminu organizacji zdalnego nauczania w naszej szkole, który dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauka zdalna”.
  • Przypominam, że wszelkie bieżące informacje przekazywane są w dzienniku elektronicznym, dlatego proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości i ogłoszeń.

Maria Korżyk – dyrektor szkoły

Materiały do pobrania określające sposób nauczania w trybie zdalnym: