Rada Rodziców – Prezydium Rady Rodziców w roku 2021/2022

Maciej Mazur – przewodniczący

Ilona Czwerenko – z-ca przewodniczącego

Joanna Folta – z-ca przewodniczącego

Elżbieta Dziok – Nowak – sekretarz

Agnieszka Dorocka – skarbnik

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW

Szanowni Państwo,

uchwałą Rady Rodziców przyjęto wysokość rocznej składki na poczet Rady Rodziców w wysokości 40 zł. od dziecka. W Przypadku uczęszczania do szkoły dwojga, trojga lub więcej rodzeństwa, kwota ta ulega proporcjonalnemu rozłożeniu na poszczególne osoby z rodzeństwa płatne w poszczególnych klasach (tj. 1/2, 1/3  z 40 zł. itd.).

Pozyskane ze składek środki Rada Rodziców planuje przeznaczyć w tym roku szkolnym na cele związane z działalnością szkoły oraz poprawę warunków w szkole. Stąd też na ten rok planujemy partycypować (w części zależnej od wielkości pozyskanych środków) w następujących kosztach:

–  zaciemnienie okien w sali gimnastycznej,

– zakup dyspozytorów na papier toaletowy,

– sfinansowanie dla całej klasy nagród za konkursy (postaramy się aby każda klasa otrzymała nagrodę klasową)

–  nagrody książkowe, dyplomy na zakończenie roku szkolnego,

–  nagrody dla wybitnych sportowców szkolnych

Jednocześnie pragniemy umożliwić wszystkim uczniom (tj. nie tylko posiadającym wybitne uzdolnienia naukowe lub sportowe) korzystanie z uzbieranych zasobów finansowych,  celem pogłębienia integracji klasowej i wsparcia rozwoju zachowań społecznych. Stąd też planujemy fundować nagrody przyznawane w ramach organizowanych w szkole konkursów międzyklasowych, które umożliwią uczniom wygranej klasy realizację wyżej wskazanych celów. Warunkiem otrzymania nagrody od Rady Rodziców będzie wpłacalność składki na poczet Rady Rodziców na poziomie nie mniejszym niż 40 % w skali klasy. 

Mając powyższe na względzie, celem umożliwienia nam zaplanowania budżetu na bieżący rok szkolny, uprzejmie prosimy o wpłaty na poczet Rady Rodziców (za pośrednictwem skarbnika) w terminie do końca listopada. Po tym terminie zostaną ustalone klasy które mogą skorzystać z nagród przyznawanych przez Radę Rodziców.

Z poważaniem,

Maciej Mazur,

Przewodniczący Rady Rodziców