Rada Rodziców – Prezydium Rady Rodziców w roku 2022/2023

Maciej Mazur – przewodniczący

Joanna Folta – z-ca przewodniczącego

Paweł Adamczyk – z-ca przewodniczącego

Agnieszka Dorocka – sekretarz

Ilona Czwerenko – skarbnik

Szanowni Państwo,

uchwałą Rady Rodziców przyjęto wysokość rocznej składki na poczet Rady Rodziców w wysokości 50 zł. od dziecka. W przypadku uczęszczania do szkoły dwojga, trojga lub więcej rodzeństwa, kwotę tą wpłacamy w całości u jednego z dzieci i informujemy skarbnika w klasie gdzie wpłata nie została uiszczona o tym fakcie.

Pozyskane ze składek środki Rada Rodziców planuje przeznaczyć w tym roku szkolnym na cele związane z działalnością szkoły oraz poprawę warunków w szkole.

Jednocześnie pragniemy umożliwić wszystkim uczniom (tj. nie tylko posiadającym wybitne uzdolnienia naukowe lub sportowe) korzystanie z uzbieranych zasobów finansowych,  celem pogłębienia integracji klasowej i wsparcia rozwoju zachowań społecznych. Stąd też planujemy fundować nagrody przyznawane w ramach organizowanych w szkole konkursów międzyklasowych, które umożliwią uczniom wygranej klasy realizację wyżej wskazanych celów. Warunkiem otrzymania nagrody od Rady Rodziców będzie wpłacalność składki na poczet Rady Rodziców na poziomie nie mniejszym niż 50 % w skali klasy. 

Mając powyższe na względzie, celem umożliwienia nam zaplanowania budżetu na bieżący rok szkolny, uprzejmie prosimy o wpłaty na poczet Rady Rodziców (za pośrednictwem skarbnika) w terminie do końca listopada. Po tym terminie zostaną ustalone klasy które mogą skorzystać z nagród przyznawanych przez Radę Rodziców.

Z poważaniem,

Maciej Mazur,

Przewodniczący Rady Rodziców

Konto dla wpłat

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Al. Szwajcarii 5

38-500 Sanok

Nr rachunku: 89 8642 0002 2001 0067 5699 0001