Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2024

Nabór do szkół ponadpodstawowych powiatu sanockiego.

https://nabor.pcss.pl/sanok/szkolaponadpodstawowa/

Nabór dokumenty.

https://nabor.pcss.pl/sanok/szkolaponadpodstawowa/dokumenty

Rekrutacja do liceum – ważne daty

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 2024

Oficjalny termin rozpoczęcia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych trwa od 13.05.2024 r. do 14.06.2024 r. do godz. 15.00

Reguły rekrutacji pozostają takie same jak w ubiegłych latach. O zakwalifikowaniu kandydata decyduje rezultat punktowy, jaki uzyska on po zsumowaniu wyników z egzaminów, ocen na świadectwie oraz ewentualnych dodatkowych osiągnięć (takich jak tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego czy działalność w ramach wolontariatu). Dodatkowe punkty można otrzymać również za świadectwo z wyróżnieniem.

Absolwenci szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do:

4-letnich liceów ogólnokształcących,

5-letnich techników,

3-letnich szkół branżowych I stopnia.

Uczniowie liceów ogólnokształcących i techników mogą zakończyć edukację w tego rodzaju szkołach zdaniem egzaminu maturalnego. Uczniowie techników i szkół branżowych I stopnia mają możliwość uzyskania zawodu. Ci ostatni mogą kontynuować edukację w szkole branżowej II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Wniosek o przyjęcie do szkoły średniej może być złożony do maksymalnie trzech wybranych publicznych szkół, chyba że organ prowadzący szkoły dopuści możliwość składania wniosków do więcej niż trzech wybranych placówek.

W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać maksymalnie 200 punktów, z czego:

100 punktów – za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz

100 punktów – za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Jak przelicza się wyniki egzaminu ósmoklasisty na punkty?

Podczas postępowania rekrutacyjnego za wyniki egzaminu ósmoklasisty uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

W celu przeliczenia wyrażonych w procentach wyników egzaminu ósmoklasisty uzyskanych przez ucznia należy pomnożyć uzyskane wyniki z języka polskiego i z matematyki przez 0,35, a z języka obcego nowożytnego – przez 0,30.

W ten sposób uczeń może za wyniki z egzaminu ósmoklasisty maksymalnie uzyskać:

z języka polskiego: 100% x 0,35 = 35 punktów,

z matematyki: 100% x 0,35 = 35 punktów,

z języka obcego: 100% x 0,30 = 30 punktów.

Ile punktów należy się za świadectwo ukończenia ósmej klasy?

W postępowaniu rekrutacyjnym uczeń może uzyskać maksymalnie 100 punktów za oceny i osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch pozostałych przedmiotów, które bierze się pod uwagę w czasie rekrutacji do danej szkoły średniej przelicza się na punkty w ten sposób, że za ocenę:

celującą (szóstka) – przyznaje się 18 punktów;

bardzo dobrą (piątka) – przyznaje się po 17 punktów;

dobrą (czwórka) – przyznaje się po 14 punktów;

dostateczną (trójka) – przyznaje się po 8 punktów;

dopuszczającą (dwójka) – przyznaje się po 2 punkty.

W ten sposób uczeń może za oceny z czterech branych pod uwagę przedmiotów uzyskać maksymalnie 72 punkty.

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem (z “czerwonym paskiem”) przyznaje się 7 punktów.

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły uczeń może dostać maksymalnie 18 punktów. Taką liczbę punktów może uzyskać uczeń, który odniósł sukcesy w więcej niż jednym konkursie. Za osiągnięcia w jednych zawodach absolwent szkoły podstawowej może uzyskać od 2 do 10 punktów.

Wreszcie za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu uczeń może uzyskać 3 punkty.

Udział w wolontariacie oraz osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych muszą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Jest to warunkiem przyznania odpowiednich punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Sprawdź orientacyjną liczbę punktów, które możesz uzyskać podczas rekrutacji do szkoły średniej: https://takzdam.pl/kalkulator-punktow/

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM  2023/2024

Termin główny

1. język polski – 14.05.2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 15.05.2024 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 16.05.2024 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy

1. język polski – 10.06.2024 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 11.06.2024 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 12.06.2024 r. (środa) – godz. 9:00

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów:

język polski – 120 minut (w przypadku przedłużenia – 180 minut)

matematyka – 100 minut (w przypadku przedłużenia – 150 minut)

język obcy nowożytny – 90 minut (w przypadku przedłużenia – 135 minut)

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty – 03.07.2024 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji – do 03.07.2024 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji – 03.07.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 16.07.2024 r. do godz. 12:00

Szkoły ponadpodstawowe w regionie:

Sanok: https://www.nabor.pcss.pl/sanok/szkolaponadpodstawowa
Brzozów: https://nabor.pcss.pl/brzozow/szkolaponadpodstawowa/
Krosno: https://nabor.pcss.pl/krosno/szkolaponadpodstawowa/

 instrukcja dotycząca wysyłania dokumentów do szkoły ponadpodstawowej POBIERZ

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowychOTWÓRZ